كلاس كوردی

برگزاری نخستين دوره

كلاسهای آموزش زبان كردی در ايران

كاری از دكتر سوران كردستانیتاريخچه آموزش زبان كردی در ايران

عكسهای مربوط به نخستين دوره كلاسهای آموزش زبان كردی در اروميه / سال 1370 شمسی

كردی بياموزيم/ برای مقطع مقدماتی

کتابهای منتشر شده دکتر سوران کردستانی در زمینه آمورش زبان کردی